̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼7̼5̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼5̼-̼2̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.


̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼y̼ ̼1̼7̼5̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼9̼7̼9̼ ̼g̼h̼é̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼5̼-̼2̼:̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼H̼U̼ ̼H̼I̼Ế̼N

̼H̼C̼D̼C̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼2̼ ̼v̼à̼ ̼5̼-̼2̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼â̼n̼ ̼Y̼ ̼1̼7̼5̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:

̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼2̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼3̼h̼3̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼:̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼3̼ ̼(̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼2̼ ̼c̼ũ̼)̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼)̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼2̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼9̼h̼3̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼1̼h̼0̼0̼:̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼A̼3̼ ̼(̼K̼h̼o̼a̼ ̼C̼2̼ ̼c̼ũ̼)̼,̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼(̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼)̼.

̼H̼C̼D̼C̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼H̼C̼D̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼4̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼(̼F̼1̼)̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼4̼7̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼1̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼6̼-̼2̼,̼ ̼H̼C̼D̼C̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼.