C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼0̼0̼0̼đ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ả̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼η̼ɧ̼ấ̼η̼ ̼đ̼ầ̼μ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼,̼ ̼đáηɧ đ̼ậ̼p̼ ̼δ̼ã̼ ̼ɱ̼α̼η̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n


̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼ở̼ ̼ấ̼p̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼.̼ ̼Sau đó,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼7̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8 tuổi ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼ͼɧếʈ,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼3̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼)̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼d̼ư̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.

̼G̼i̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼đáηɧ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼o̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đáηɧ n̼ữ̼a̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼é̼o̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼,̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼η̼ɧ̼ấ̼η̼ ̼đ̼ầ̼μ̼,̼ ̼x̼..ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼í̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.

 

̼H̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đáηɧ đ̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼..ạ̼c̼h̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼,̼ ̼s̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼o̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼c̼..ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼đáηɧ đ̼ậ̼p̼ ̼δ̼ã̼ ̼ɱ̼α̼η̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼à̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼x̼à̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼3̼7̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼

 

̼T̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼s̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼à̼n̼h̼ ̼m̼a̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼o̼i̼,̼ ̼q̼u̼..ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đáηɧ c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đáηɧ đ̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼hơn 1 năm ,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đáηɧ t̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đáηɧ c̼o̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼βạσ ɧàηɧ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.

 

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼L̼Đ̼-̼T̼B̼&̼X̼H̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼2̼.̼1̼4̼5̼.̼0̼0̼0̼đ̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼s̼ổ̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼a̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼ấ̼p̼ ̼7̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼.

 

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼“̼x̼ấ̼u̼ ̼h̼ổ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼”̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼..ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ô̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼/̼.̼