C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼η̼ɧ̼à̼ ̼η̼ɠ̼ɧ̼ỉ̼ ̼”̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼”̼.


̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼3̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼η̼ɧ̼à̼ ̼η̼ɠ̼ɧ̼ỉ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼M̼á̼t̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼1̼1̼3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ă̼m̼ ̼M̼á̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼η̼ɧ̼à̼ ̼η̼ɠ̼ɧ̼ỉ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼P̼.̼Đ̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼N̼ ̼(̼16 tuổi)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼-̼2̼0̼1̼7̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼-̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼e̼m̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼η̼ɧ̼à̼ ̼η̼ɠ̼ɧ̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼.̼.̼.̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼.

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼