N̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ch. ết.

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼1̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼8̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼5̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼..ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.


Rạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼K̼h̼á̼n̼h̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼T̼h̼á̼m̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼..ậ̼u̼.

B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼ủ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼L̼ê̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼V̼ũ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ù̼ ̼Đ̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ù̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼B̼ư̼u̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼..á̼n̼h̼.

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼..a̼o̼ ̼đ̼..â̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼..ử̼ ̼v̼..o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.

̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼P̼l̼e̼i̼k̼u̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼b̼..ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.