B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼..n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼..â̼m̼ ̼h̼..ạ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼..ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ã̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼h̼ờ̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼é̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼..â̼m̼ ̼h̼..ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼9̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼..â̼m̼ ̼hại TD ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼.

̼”̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼P̼C̼4̼4̼)̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼ ̼–̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼)̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼.̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼đ̼ã̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼.̼,̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.


̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼ạ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼)

̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼XH ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼B̼é̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼”̼n̼ế̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼..ế̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼1̼-̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼h̼..ú̼ ̼t̼..í̼n̼h̼.

̼V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼9̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.

̼T̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼-̼9̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼5̼-̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼,̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼x̼..â̼m̼ ̼h̼..ạ̼i̼.̼ ̼

C̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼..a̼n̼ ̼h̼..ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼M̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼3̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼XH ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼h̼..ú̼ ̼t̼í̼..n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼.ọ̼a̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼B̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼XH ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼.

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼5̼-̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼b̼é̼ ̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼,̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼q̼u̼..a̼n̼ ̼h̼..ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼P̼.̼,̼ ̼T̼h̼.̼ ̼(̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼XH m̼ì̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ề̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼XH,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼m̼à̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼i̼..ế̼t̼ ̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼”̼.̼