D̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼O̼Y̼U̼N̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼O̼Y̼U̼N̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼A̼N̼H̼ ̼C̼Ư̼Ờ̼N̼G

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼2̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼F̼0̼ ̼l̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼H̼.̼ ̼(̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼O̼Y̼U̼N̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ụ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼s̼ố̼ ̼3̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼)̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼-̼1̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼O̼Y̼U̼N̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼C̼ộ̼n̼g̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼T̼P̼ ̼C̼h̼í̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼0̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼O̼Y̼U̼N̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼H̼.̼.

̼T̼ừ̼ ̼2̼9̼-̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼1̼-̼2̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼S̼ơ̼n̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼-̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼P̼O̼Y̼U̼N̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼K̼i̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼-̼2̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼1̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼.