T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼2̼3̼-̼2̼.

̼V̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼N̼a̼n̼o̼g̼e̼n̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼7̼-̼2̼-̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼2̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼Q̼U̼A̼N̼G̼ ̼H̼Ù̼N̼G

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ắ̼c̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼1̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼m̼à̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼(̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼.̼.̼)̼.

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ắ̼c̼x̼i̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.

 

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼-̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼1̼5̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼(̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼2̼ ̼m̼ũ̼i̼)̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼”̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼”̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼à̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼.

̼L̼ô̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ớ̼i̼.

 

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼2̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼(̼v̼ắ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼N̼a̼n̼o̼c̼o̼v̼a̼x̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼ở̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼v̼à̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼