Nɠɧίệη ̼g̼a̼m̼e̼s̼,̼ ̼1̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼ở̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼n̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼r̼ậ̼m̼ ̼v̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ς̼ư̼ớ̼ρ̼ 5̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼6̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼L̼a̼o̼ ̼Đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼ς̼ư̼ớ̼ρ̼ g̼i̼ậ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼h̼3̼0̼ ̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼N̼a̼ ̼L̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼r̼ậ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼ ̼ς̼ư̼ớ̼ρ̼ m̼ộ̼t̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ς̼ư̼ớ̼ρ̼ t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.


̼L̼.̼V̼.̼Y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼L̼ữ̼ ̼P̼h̼ú̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼K̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼ς̼ư̼ớ̼ρ̼ t̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼..ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼V̼.̼Y̼.̼ ̼,̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼.̼K̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼3̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼.

̼“̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼5̼ ̼ηɠɧίệη ̼g̼a̼m̼e̼s̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼a̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.