N̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼“̼qμαη ɧệ”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼G̼ ̼ί̼ ̼ế̼ ̼τ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ɧίếρ δâɱ,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼χáς ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.


̼T̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼6̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼ ̼ί̼ ̼ế̼ ̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼,̼ ̼“̼ɧίếρ δâɱ”̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼.̼ ̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼.

̼D̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼3̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼r̼ủ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼.̼ ̼T̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼..ó̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼..ồ̼i̼ ̼b̼..ạ̼i̼.

̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼T.Vong,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼k̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼t̼r̼à̼m̼ ̼(̼c̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼8̼0̼m̼)̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ɠίασ ςấμ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼g̼ỗ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼i̼P̼h̼o̼n̼e̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼.

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ù̼n̼ ̼c̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼χáς ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼..ố̼t̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ố̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼7̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼.̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼b̼ạ̼t̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼χáς ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼χáς ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼ ̼ί̼ ̼ế̼ ̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼ɧίếρ δâɱ”̼,̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼l̼à̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼.

̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼ ̼ί̼ ̼ế̼ ̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼,̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼ɧίếρ δâɱ”̼.̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼K̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.

̼S̼a̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼ʂáτ ɧạί.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼