Q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼ηɠườί τìηɧ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ 

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼v̼ặ̼n̼,̼ ̼ɱâμ τɧμẫη ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼τɾαί χấμ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼..ạ̼n̼g̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼d̼á̼n̼g̼

̼κίηɧ ɧσàηɠ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼ηɧà ηɠɧỉ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼..ắ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼ί̼ế̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ụ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼”̼.

̼L̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼“̼h̼o̼t̼ ̼g̼i̼r̼l̼”̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼ί̼ế̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼a̼ ̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.

̼N̼h̼ờ̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼..ợ̼i̼ ̼c̼..ả̼m̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼S̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ỡ̼ ̼d̼ở̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼.

T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼a̼t̼,̼ ̼c̼h̼i̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ý̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼.

̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ẩ̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼“̼x̼e̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼c̼à̼ ̼p̼h̼ê̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ηɧà ηɠɧỉ.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼”̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼à̼ ̼“̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼v̼ợ̼”̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼â̼u̼ ̼y̼..ế̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼s̼ẽ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼b̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼..ú̼ ̼h̼í̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼â̼u̼ ̼y̼..ế̼m̼,̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼m̼ẩ̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ẹ̼p̼.

̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼.̼ ̼“̼Đ̼i̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼a̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.

̼C̼a̼y̼ ̼c̼ú̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ớ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼“̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼á̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼v̼ặ̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼s̼ư̼ớ̼t̼ ̼m̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼l̼ẫ̼n̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼o̼a̼n̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼ ̼d̼ố̼i̼ ̼t̼r̼á̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼..a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.

̼G̼ί̼..ế̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼..h̼ỉ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ố̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼ɱâμ τɧμẫη ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.

̼T̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼..a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼”̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼u̼..n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼“̼m̼..ù̼i̼ ̼m̼ẫ̼n̼”̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼h̼ử̼i̼,̼ ̼m̼ạ̼t̼ ̼s̼..á̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼h̼ơ̼n̼.

̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼h̼4̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼“̼n̼h̼ầ̼m̼”̼ ̼k̼i̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼..ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼..a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼v̼u̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼..â̼m̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼n̼g̼”̼.

̼B̼ị̼ ̼đ̼..â̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼.ự̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼é̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼..g̼ã̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼..n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼..a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼(̼t̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼)̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ηɧà ηɠɧỉ ̼ở̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼..u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ ̼h̼ô̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼.ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼đ̼..ứ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼.a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼á̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ʂáτ ɧạί ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.

̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼..ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ηɧà ηɠɧỉ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼L̼ạ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼b̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼..ử̼  ̼v̼..o̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼ηɧà ηɠɧỉ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ố̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼u̼..n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼G̼ί̼ế̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼..a̼o̼ ̼ đ̼..â̼m̼  ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼“̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼ʂáτ ɧạί ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ủ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼ηɧà ηɠɧỉ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼..á̼”̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼â̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼s̼á̼n̼g̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼G̼ί̼ế̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼,̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.