T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼qύάή ɧệ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼β̼ắ̼τ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼β̼ắ̼τ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼P̼.̼T̼.̼M̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼.

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼”̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.

̼V̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼β̼ắ̼τ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼qύάή ɧệ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼”̼.

̼Đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼β̼ắ̼τ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼

̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼β̼ắ̼τ̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼b̼ồ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼/s̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼L̼.̼V̼.̼V̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼.

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼x̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼.̼

 


̼Đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼D̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼β̼ắ̼τ̼ q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼.

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼.