C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼-̼2̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼2̼3̼-̼2̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼6̼-̼2̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼4̼2̼4̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼a̼s̼i̼n̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼ô̼ ̼P̼h̼n̼o̼m̼ ̼P̼e̼n̼h̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼-̼2̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼S̼a̼ ̼R̼à̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼-̼2̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼P̼a̼s̼t̼e̼u̼r̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼1̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼1̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼9̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼F̼2̼.

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼S̼A̼R̼S̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼h̼o̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼h̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ự̼.

̼P̼h̼á̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼-̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼B̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼-̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼a̼m̼p̼u̼c̼h̼i̼a̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.

 

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼n̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼m̼ở̼,̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ễ̼.

 

̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ử̼u̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼:̼ ̼”̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼5̼K̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼O̼V̼I̼D̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼”̼.