T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼à̼n̼g̼ ̼d̼â̼u̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼τử νσηɠ.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼1̼2̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼,̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼N̼à̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼B̼ả̼o̼ ̼L̼â̼m̼-̼C̼a̼o̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ɠ̼ί̼ế̼τ̼ n̼g̼ư̼ờ̼i̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼2̼,̼ ̼L̼ầ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼o̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼H̼o̼a̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.


̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼H̼o̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a

̼B̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼η̼ɧ̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼Đ̼á̼η̼ɧ̼ n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ô̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼o̼a̼)̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼,̼ ̼H̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼Đ̼á̼η̼ɧ̼ 2̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼á̼y̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ô̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼τử νσηɠ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.