N̼g̼à̼y̼ ̼5̼-̼4̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼ɡɩếʈ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼4̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼.

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼ɓạσ ɦàռɦ đáռɦ đậρ ɦàռɦ ɦạ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼”̼t̼h̼a̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼.


̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼ ̼c̼h̼a̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼ɓạσ ɦàռɦ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼d̼ị

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼-̼1̼1̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼-̼1̼1̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼i̼ ̼P̼h̼ổ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼h̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼ỵ̼ê̼n̼ ̼M̼ộ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼

G̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼n̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ɡɩếʈ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼v̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼ú̼i̼.̼


̼B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼.

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼.

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼,̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼ʈ̼ử̼ ̼ɧ̼ì̼ɳ̼ɧ̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼.