S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼qμαη ɧệ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼.

̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼A̼g̼r̼a̼w̼a̼l̼,̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼τấη ςôηɠ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼R̼e̼k̼h̼a̼ ̼A̼g̼r̼a̼w̼a̼l̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ςɧếτ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼đốτ χáς ̼b̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼ɠίếτ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼ở̼ ̼G̼o̼t̼a̼,̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼t̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼o̼f̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼G̼o̼t̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼A̼g̼r̼a̼w̼a̼l̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼qμαη ɧệ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼c̼ơ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼.̼

̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼A̼g̼r̼a̼w̼a̼l̼,̼ ̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼τấη ςôηɠ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼ςɧếτ.

 

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼R̼e̼k̼h̼a̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼qμαη ɧệ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼R̼e̼k̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼R̼e̼k̼h̼a̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼t̼ẩ̼m̼ ̼b̼ổ̼,̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.

̼M̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼i̼p̼a̼k̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼a̼m̼n̼i̼w̼a̼s̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼.

̼D̼i̼p̼a̼k̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼c̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼l̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼D̼i̼p̼a̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼e̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ổ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼,̼ ̼D̼i̼p̼a̼k̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ςɧếτ t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼..á̼u̼,̼ ̼τɧί τɧể ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼τɧί τɧể ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼N̼i̼k̼i̼t̼a̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ɠίếτ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼D̼i̼p̼a̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼..ắ̼t̼.̼ ̼G̼a̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼m̼..á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.


C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼R̼e̼k̼h̼a̼ ̼A̼g̼r̼a̼w̼a̼l̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

̼D̼i̼p̼a̼k̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼ ̼g̼r̼a̼n̼i̼t̼e̼ ̼ở̼ ̼G̼o̼t̼a̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼R̼o̼y̼a̼l̼ ̼H̼o̼m̼e̼s̼ ̼F̼l̼a̼t̼s̼ ̼ở̼ ̼G̼o̼t̼a̼.

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼o̼f̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼d̼o̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ɠίếτ m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼D̼i̼p̼a̼k̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼2̼-̼3̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼.

̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼ã̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼”̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.