C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ς̼ɧ̼ế̼τ,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼ν̼ù̼ί̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ã̼o̼ ̼n̼h̼o̼é̼t̼.

̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ƙɩɳɧ ɧσàɳɡ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼3̼0̼/̼1̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼6̼ ̼(̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼6̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼4̼7̼L̼8̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ă̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼ν̼ù̼ί̼ d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ù̼n

̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼V̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ổ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼ắ̼k̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼y̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼ ̼7̼9̼D̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼τử νσηɠ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼m̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼v̼ỡ̼ ̼v̼ụ̼n̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ố̼ ̼s̼â̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼m̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼ù̼n̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼.

̼A̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼b̼a̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼a̼.̼ ̼X̼e̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼r̼ú̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼q̼u̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼


̼3̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼.

̼“̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼ς̼ɧ̼ế̼τ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼..á̼t̼ ̼b̼é̼t̼,̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼áɱ ảηɧ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼5̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼–̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼6̼ ̼k̼m̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼”̼.


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼y̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ù̼n̼.̼ ̼τɧί τɧể ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼m̼..á̼u̼ ̼q̼u̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ù̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ó̼ ̼ς̼ɧ̼ế̼τ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼ẽ̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼.

̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼-̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼3̼0̼/̼1̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼y̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼s̼ọ̼,̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ù̼i̼.̼


̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.

̼“̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼t̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼,̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ó̼ ̼b̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

̼S̼á̼n̼g̼ ̼3̼1̼/̼1̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼T̼N̼G̼T̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼A̼T̼G̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼P̼a̼k̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼