B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼..ử̼ ̼v̼..o̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.

̼N̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼–̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼..á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼t̼..ử̼ ̼v̼o̼..n̼g̼.


̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼..ử̼ ̼v̼..o̼n̼g̼.̼

̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼..ử̼ ̼v̼o̼..n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼m̼,̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼..ử̼ ̼v̼..o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼o̼ ̼s̼u̼y̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼é̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼..ử̼ ̼v̼..o̼n̼g̼”̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼0̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼K̼P̼.̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼X̼.̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼..h̼i̼ ̼t̼h̼..ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼..é̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ế̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼.

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼X̼.̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼..á̼t̼ ̼h̼..ạ̼i̼.̼