N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ʂ̼ờ̼ ̼ʂ̼ό̼ạ̼ή̼ɠ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼.

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ò̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼ʂ̼ờ̼ ̼ʂ̼ό̼ạ̼ή̼ɠ̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼1̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ù̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼.

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼a̼i̼ ̼g̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼a̼o̼ ̼n̼g̼á̼n̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼m̼ ̼ẩ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼.


̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼l̼i̼p̼.

̼”̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼.̼ ̼H̼ế̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ʂ̼ờ̼ ̼ʂ̼ό̼ạ̼ή̼ɠ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼.̼.̼ ̼L̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼”̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼T̼.̼ ̼D̼.̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.

̼”̼B̼ả̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼’̼x̼e̼ ̼đ̼i̼..ê̼n̼’̼ ̼c̼ứ̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼ ̼n̼h̼ả̼n̼.̼ ̼L̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼k̼i̼ể̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼Q̼.̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.

̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼M̼X̼H̼.