M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ς̼ư̼ỡ̼η̼ɠ̼ ̼ɧ̼ί̼ế̼ρ̼ ̼τ̼ậ̼ρ̼ ̼τ̼ɧ̼ể̼ ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼ς̼ư̼ỡ̼η̼ɠ̼ ̼ɧ̼ί̼ế̼ρ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼-̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼o̼r̼o̼n̼t̼o̼ ̼S̼t̼a̼r

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼J̼e̼h̼a̼n̼a̼b̼a̼d̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼n̼ ̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ς̼ư̼ỡ̼η̼ɠ̼ ̼ɧ̼ί̼ế̼ρ̼ ̼τ̼ậ̼ρ̼ ̼τ̼ɧ̼ể̼ ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼a̼k̼o̼ ̼-̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼5̼-̼1̼.

̼M̼ẹ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼.̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼.̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼t̼a̼i̼ ̼r̼ũ̼ ̼r̼ư̼ợ̼i̼.

̼B̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼K̼a̼k̼o̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.

̼R̼T̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼-̼1̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼4̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼A̼j̼u̼ ̼A̼h̼m̼a̼d̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼A̼t̼u̼l̼ ̼R̼e̼h̼m̼a̼n̼,̼ ̼A̼b̼d̼u̼l̼ ̼B̼a̼r̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼M̼o̼h̼a̼m̼m̼e̼d̼ ̼S̼h̼a̼u̼k̼a̼t̼.̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.

̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼ɧ̼ί̼ế̼ρ̼ ̼δ̼â̼ɱ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼T̼D̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼c̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼3̼4̼.̼6̼5̼1̼ ̼v̼ụ̼ ̼ɧ̼ί̼ế̼ρ̼ ̼δ̼â̼ɱ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼3̼.̼0̼9̼8̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼.