P̼h̼o̼ ̼m̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ữ̼a̼,̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼.̼.̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼N̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼b̼í̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼.̼

̼D̼ứ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼o̼n̼g̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

̼1̼.̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼u̼

̼H̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼ấ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼p̼h̼o̼-̼m̼á̼t̼,̼ ̼b̼ơ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼


̼2̼.̼ ̼L̼-̼c̼y̼s̼t̼e̼i̼n̼e̼

̼L̼-̼c̼y̼s̼t̼e̼i̼n̼e̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼d̼o̼n̼u̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼u̼p̼c̼a̼k̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼ẻ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ộ̼t̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼L̼-̼c̼y̼s̼t̼e̼i̼n̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ị̼t̼?̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼”̼d̼ị̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼d̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ạ̼.̼


̼3̼.̼ ̼C̼o̼l̼l̼a̼g̼e̼n̼

̼G̼e̼l̼a̼t̼i̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼ứ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼e̼m̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼e̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼â̼y̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼í̼t̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼o̼l̼l̼a̼g̼e̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼d̼a̼.̼.̼.̼


̼4̼.̼ ̼D̼ứ̼a̼,̼ ̼đ̼u̼ ̼đ̼ủ̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼e̼n̼z̼i̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼ ̼v̼ỡ̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼r̼ú̼c̼ ̼p̼r̼o̼t̼e̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼ ̼V̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼e̼n̼z̼i̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼d̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼ ̼đ̼ủ̼.


̼5̼.̼ ̼P̼o̼l̼y̼m̼e̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼S̼a̼p̼o̼d̼i̼l̼l̼a̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼p̼o̼l̼y̼m̼e̼r̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼L̼a̼t̼e̼x̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼u̼a̼ ̼p̼o̼l̼y̼m̼e̼r̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼.̼


̼6̼.̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼o̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼i̼a̼,̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ả̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼H̼y̼ ̼L̼ạ̼p̼ ̼c̼ổ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ị̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼o̼x̼i̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼é̼o̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ô̼i̼ ̼t̼h̼i̼u̼.̼


̼7̼.̼ ̼R̼ệ̼p̼ ̼s̼o̼n̼

̼P̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ệ̼p̼ ̼s̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ứ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼e̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼s̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼m̼à̼u̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼


̼8̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼ ̼đ̼á̼

̼T̼h̼a̼n̼ ̼đ̼á̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼m̼i̼ề̼u̼ ̼”̼A̼l̼l̼u̼r̼a̼ ̼R̼e̼d̼”̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼m̼à̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼,̼ ̼đ̼ồ̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼đ̼á̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼Â̼u̼.̼


̼9̼.̼ ̼N̼h̼ự̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼(̼s̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼)̼

̼N̼h̼ự̼a̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼”̼l̼a̼c̼ ̼b̼u̼g̼s̼”̼.̼ ̼L̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼k̼ẹ̼p̼ ̼j̼e̼l̼l̼y̼ ̼b̼e̼a̼n̼s̼,̼ ̼s̼o̼c̼o̼l̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼ộ̼ ̼b̼ó̼n̼g̼.̼