T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼5̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼C̼h̼a̼n̼t̼h̼a̼b̼u̼r̼i̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼d̼o̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼r̼ễ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼t̼o̼ ̼g̼i̼ó̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼L̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼b ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼5̼2̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼C̼h̼a̼n̼t̼h̼a̼b̼u̼r̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.

̼5̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ổ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼r̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼ạ̼p̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼è̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼.

 


̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼5̼2̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼…ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼ổ̼,̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼s̼é̼t̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ũ̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼..ế̼t̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ầ̼y̼ ̼k̼h̼ỉ̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼s̼â̼u̼ ̼s̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼í̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.


̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼c̼ổ̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼đ̼ổ̼ ̼r̼ạ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼r̼ễ̼.